en |  es |  ca |  fr

Specialities

La nostra pretensió és prestar un servei integral als nostres clients i, per tant, atendre’ls i tractar de resoldre qualsevol problema o conflicte que puguin plantejar-nos.

Malgrat això, l’exercici de la professió durant els gairebé quaranta anys de vida del Despatx ens ha portat a especialitzar-nos en el dret administratiu i urbanístic, en el dret civil i en dret sanitari, entre quines matèries s’inclouen, a títol enunciatiu, els següents assumptes:

ADMINISTRATIVE

 • Intervenció en la formulació d’instruments de planejament i gestió urbanístics
 • Assessorament de Juntes de compensació i altres entitats urbanístiques
 • Procediments de protecció de la legalitat urbanística
 • Llicències urbanístiques i d’activitat
 • Expropiació forçosa
 • Contractació administrativa
 • Patrimoni de les Administracions Públiques
 • Responsabilitat patrimonial de l'administració
 • Assessorament d’Ajuntaments i altres entitats públiques.
 • Assessorament i defensa dels interessos d’empreses i particulars en qualsevol d’aquests assumptes i, en general, en qualsevol procediment administratiu.
 • Impugnació d’actes i acords de qualsevol Administració Pública, inclosa la direcció lletrada del recursos contenciosos administratius davant els diversos òrgans de la Jurisdicció.

CIVIL

 • Obligacions i contractes de qualsevol tipus
 • Dret de propietat, servituds, usdefruits…
 • Arrendaments rústics i urbans
 • Responsabilitat per vicis constructius
 • Dret immobiliari, hipotecari i registral.
 • Propietat horitzontal.
 • Herències
 • Responsabilitat civil en general i sanitària en especial.
 • Arrendaments (desnonaments, reclamacions rendes, resolucions contractes, etc.).
 • Assessorament a societats mercantils i altres entitats
 • Reclamacions de quantitat.
 • Accions de responsabilitat contra Administradors de societats mercantils
 • Dret de família (separacions, divorcis,…)
mail info@piadvocats.cat tel 972 214 698 fax 972 221 509  C/Ultònia, 9-11, 2n, 4a (Plaça del Mercat) 17002 Girona